Artsliste

Sulalista

Smålom

Storlom

Islom

Gulnebblom

Gråstrupedykker

Horndykker

Havhest

Havlire

Grålire

Havsvale

Havsule

Storskarv

Toppskarv

Gråhegre

Sangsvane

Tundragås

Grågås

Kortnebbgås

Tundrasædgås

Hvitkinngås

Ringgås

Gravand

Stokkand

Stjertand

Brunnakke

Krikkand

Toppand

Bergand

Ærfugl

Praktærfugl

Svartand

Sjøorre

Havelle

Kvinand

Laksand

Siland

Havørn

Kongeørn

Musvåk

Fjellvåk

Myrhauk

Sivhauk

Spurvehauk

Hønsehauk

Tårnfalk

Vandrefalk

Dvergfalk

Jaktfalk

Lirype

Vannrikse

Tjeld

Sandlo

Tundralo

Heilo

Vipe

Polarsnipe

Sandløper

Fjæreplytt

Steinvender

Myrsnipe

Dvergsnipe

Grønnstilk

Strandsnipe

Rødstilk

Gluttsnipe

Svarthalespove

Lappspove

Storspove

Småspove

Rugde

Dobbeltbekkasin

Pattedyr


Grindhval
Nise
Havert
Steinkobbe
Oter
Mink
Piggsvin


Enkeltbekkasin

Kvartbekkasin

Brushane

Polarsvømmesnipe

Storjo

Polarjo

Tyvjo

Fjelljo

Hettemåke

Dvergmåke

Fiskemåke

Gråmåke

Sildemåke

Svartbak

Krykkje

Sabinemåke

Polarmåke

Grønlandsmåke

Makrellterne

Rødnebbterne

Alkekonge

Lunde

Teist

Lomvi

Alke

Bydue

Ringdue

Tyrkerdue

Turteldue

Gjøk

Hubro

Perleugle

Hornugle

Jordugle

Tårnseiler

Bieter

Hærfugl

Vendehals

Gråspett

Flaggspett

Sanglerke

Dverglerke

Sandsvale

Låvesvale

Taksvale

Tartarpiplerke

Skjærpiplerke

Heipiplerke

Trepiplerke

Sibirpiplerke

Tundrapiplerke

Linerle

Sitronerle

Gulerle

Østgulerle

Vintererle

Gjerdesmett

Fossekall

Sidensvans

Jernspurv

Rødstrupe

Nattergal

Sørnattergal

Blåstrupe

Blåstjert

Rødstjert

Svartrødstjert

Steinskvett

Buskskvett

Taigasvartstrupe

Måltrost

Insekter


Sommerfugler

Stor kålsommerfugl
Rapssommerfugl
Tiriltungeblåvinge
Vårblåvinge
Ildgullvinge
Purpurgullvinge
Grønnstjertvinge
Neslesommerfugl
Admiral
Tistelsommerfugl
Vårbåndmåler
Krattbærmåler
Lys irrmåler
Vinkelskogmåler
Grå einerbarmåler
Brun einerbarmåler
Hvitveislundmåler
Engdvergmåler
Ripsbuemåler
Lyngmåler
Barskogmåler
Gullmåler
Rustvingespinner
Brun bjørnespinner
Heibørstespinner
Gammafly
Brunt stengelfly
Bølgelinjet høstfly
Variabelt flatfly
Chifly
Tempelfly
Gressmarkfly
Rødt hagefly
Blåbærfly
Kobberfly
Hagebåndfly
Gulflekkbakkefly
Gul nebbmott
Marmorflatvikler
Gul skyggevikler
Vandrekålmøll


Rødvingetrost

Duetrost

Gråtrost

Svarttrost

Ringtrost

Gulltrost

Hauksanger

Hagesanger

Munk

Mestersanger (tidligere sultansanger)

Rødsmekkesanger

Møller

Tornsanger

Sivsanger

Gresshoppesanger

Rørsanger

Myrsanger

Gulsanger

Løvsanger

Eikesanger

Bøksanger

Gransanger

Brunsanger

Østsanger

Einersanger

Gulbrynsanger

Blekbrynsanger

Fuglekongesanger

Fuglekonge

Gråfluesnapper

Dvergfluesnapper

Taigafluesnapper

Svarthvitfluesnapper

Kjøttmeis

Svartmeis

Blåmeis

Stjertmeis

Trekryper

Rosenvarsler

Rødhodevarsler

Skjære

Kråke

Ravn

Stær

Rosenstær

Pirol

Gråspurv

Pilfink

Bokfink

Bjørkefink

Tornirisk

Bergirisk

Gråsisik

Brunsisik

Polarsisik

Stillits

Grønnfink

Grønnsisik

Dompap

Kjernebiter

Grankorsnebb

Furukorsnebb

Båndkorsnebb

Rosenfink

Hortulan

Sivspurv

Dvergspurv

Snøspurv

Lappspurv

Vierspurv

Gulspurv213  arterUbestemte arter:

Poseidon-/portugiserlire

Taiga-/russesvartstrupe

Svarthode-/brunhodespurv

Tartar-/ramasanger

Humler
Lynghumle
Trehumle
Kilejordhumle
Kragejordhumle
Lys jordhumle
Mørk jordhumle
Åkerhumle
Kysthumle
Jordgjøkhumle
Åkergjøkhumle
Hagehumle
Lundhumle


Blomsterfluer
Vanlig solflue
Svartskjeggdroneflue
Gulfotdroneflue
Liten droneflue
Tangdroneflue
Håret hageblomsterflue
Myrtigerflue
Stor droneflue
Dobbeltbåndet blomsterflue
Vanlig hageblomsterflue


Biller
Rødbrystet åtselbille
Nicrophorus investigator
Cantharis obscura


Nebbmunner
Grønnløvtege


Storkrepser
Strandskrukketroll


Saksedyr
Vanlig saksedyr


Bløtdyr
Svartskogsnegl
Krattsnegl
Hagesnegl
Hårsnegl
Blekkjølsnegl


Edderkopper
Sivretrettvever
Husnattvever