Artsliste

Sulalista

Ringgås

Hvitkinngås
Grågås
Kortnebbgås
Tundrasædgås
Tundragås
Sangsvane
Gravand

Skjeand
Brunnakke
Stokkand
Stjertand
Krikkand
Toppand
Bergand
Praktærfugl
Ærfugl
Sjøorre
Svartand
Havelle
Kvinand
Laksand
Siland
Lirype

Nattravn
Tårnseiler
Gjøk
Bydue
Ringdue
Turteldue
Tyrkerdue
Vannrikse
Gråstrupedykker
Horndykker
Tjeld
Vipe
Heilo
Tundralo
Sandlo
Småspove
Storspove
Lappspove
Svarthalespove
Steinvender
Polarsnipe
Brushane
Tundrasnipe
Sandløper
Myrsnipe
Fjæreplytt
Dvergsnipe
Rugde
Kvartbekkasin
Dobbeltbekkasin
Enkeltbekkasin
Polarsvømmesnipe
Strandsnipe
Rødstilk

Grønnstilk

Gluttsnipe

Krykkje
Sabinemåke
Hettemåke
Dvergmåke
Fiskemåke
Svartbak
Polarmåke
Grønlandsmåke
Gråmåke
Sildemåke
Makrellterne
Rødnebbterne
Storjo
Polarjo
Tyvjo
Fjelljo
Alkekonge
Lomvi
Alke
Teist
Lunde
Smålom
Storlom
Islom
Gulnebblom
Havsvale
Havhest
Grålire
Havlire
Havsule
Storskarv
Toppskarv
Gråhegre
Kongeørn
Spurvehauk
Hønsehauk
Sivhauk
Myrhauk

Havørn
Fjellvåk
Musvåk
Perleugle
Hornugle
Jordugle
Hubro
Hærfugl
Bieter
Vendehals
Flaggspett
Gråspett
Tårnfalk
Dvergfalk
Jaktfalk
Vandrefalk
Pirol
Rosenvarsler

Rødhodevarsler

Kaie

Skjære

Kråke
Ravn
Sidensvans
Svartmeis
Blåmeis
Kjøttmeis
Sanglerke
Dverglerke
Sandsvale
Låvesvale
Taksvale
Stjertmeis
Bøksanger
Eikesanger
Blekbrynsanger
Gulbrynsanger
Fuglekongesanger
Brunsanger
Løvsanger
Gransanger
Einersanger
Østsanger
Lappsanger
Sivsanger
Rørsanger
Myrsanger
Gulsanger
Gresshoppesanger
Munk
Hagesanger
Hauksanger
Møller
Mestersanger
Rødsmekkesanger
Tornsanger
Fuglekonge
Gjerdesmett
Trekryper
Rosenstær
Stær
Gulltrost
Måltrost
Duetrost
Rødvingetrost
Svarttrost
Gråtrost
Ringtrost
Gråfluesnapper
Rødstrupe
Nattergal
Sørnattergal
Blåstrupe
Dvergfluesnapper
Taigafluesnapper
Svarthvit fluesnapper

Blåstjert

Svartrødstjert

Rødstjert

Buskskvett
Taigasvartstrupe
Svartstrupe
Steinskvett
Fossekall
Pilfink
Gråspurv
Jernspurv
Gulerle
Østgulerle
Sitronerle
Vintererle
Linerle
Tartarpiplerke
Heipiplerke
Trepiplerke
Sibirpiplerke
Tundrapiplerke
Lappiplerke
Skjærpiplerke
Bokfink
Bjørkefink
Kjernebiter
Dompap
Rosenfink
Grønnfink
Bergirisk
Tornirisk
Gråsisik
Brunsisik
Polarsisik
Furukorsnebb
Grankorsnebb
Båndkorsnebb
Stillits
Grønnsisik
Lappspurv
Snøspurv
Gulspurv
Hortulan
Dvergspurv
Vierspurv
Sivspurv

220 arterUbestemte arter:

Poseidon-/portugiserlire

Taiga-/russesvartstrupe

Svarthode-/brunhodespurv

Tartar-/ramasanger

Pattedyr


Spekkhogger

Grindhval
Nise
Havert
Steinkobbe
Oter
Mink
Piggsvin


Insekter


Sommerfugler

Purpurgullvinge
Ildgullvinge
Vårblåvinge
Tiriltungeblåvinge
Grønnstjertvinge
Neslesommerfugl
Admiral
Tistelsommerfugl
Stor kålsommerfugl
Rapssommerfugl
Nattpåfugløye
Agonopterix heracliana
Frømøll
Bølgemåler
Barskogmåler
Lyngmåler
Ripsbuemåler
Gullmåler
Lys irrmåler
Vinkelskogmåler
Krattbærmåler
Engdvergmåler
Hvitveislundmåler
Blek høstmåler
Brun einerbarmåler
Grå einerbarmåler
Vårbåndmåler
Brun bjørnespinner
Rustvingespinner
Heibørstespinner
Grått pyramidefly
Røst hagefly
Gressmarkfly
Blåbærfly
Kobberfly
Grått kilefly
Variabelt båndfly
Hagebåndfly
Tverrlinjet bakkefly
Gulflekkbakkefly
Gammafly
Chifly
Stort engfly
Svart sumpfly
Variabelt flatfly
Tempelfly
Brunt stengelfly
Bølgelinjet høstfly
Gul nebbmott
Saltgrasnebbmott
Engmosemott
Blek engmott
Marmorflatvikler
Gul skyggevikler
Vandrekålmøll
HeggspinnmøllHumler

Kilejordhumle
Lys jordhumle
Kragejordhumle
Mørk jordhumle
Lundhumle
Hagehumle
Steinhumle
Jordgjøkhumle
Åkergjøkhumle
Trehumle
Lynghumle
Kysthumle
Åkerhumle


Blomsterfluer

Dobbeltbåndet blomsterflue
Tangdroneflue
Liten droneflue
Svartskjeggdroneflue
Gulfotdroneflue
Stor droneflue
Vanlig solflue
Myrtigerflue
Vanlig hageblomsterflue
Håret hageblomsterflue


Vepser

Håret murerveps
Rødveps


Biller

Vanlig jordløper
Veksthussnutebille
Vanlig Furusnutebille
Cantharis obscura
Metallsmeller
Nicrophorus investigator
Rødbrystet åtselbille
Creophilus maxillosus


Nebbmunner
Grønnløvtege


Storkrepser
Strandskrukketroll


Saksedyr
Vanlig saksedyr


Bløtdyr
Svartskogsnegl
Krattsnegl
Hagesnegl
Hårsnegl
Blekkjølsnegl


Edderkopper
Sivretrettvever
Husnattvever